zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3
kontakt Spis treści
kontury Polski i logo ZUS i NFZ

Świadczenia dla Seniorów
(ZUS, NFZ, gmina)

Niniejszy dział został opracowany na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, literatury fachowej oraz własnych doświadczeń. Starałyśmy się, aby uwzględniał jak najwięcej istotnych danych. Ponieważ jednak nie jesteśmy specjalistkami w dziedzinie świadczeń i dodatków do nich, z wszelkimi wątpliwościami prosimy zwracać się do odpowiednich instytucji (ZUS, NFZ, gmina) lub osób (radcowie prawni).

Aktualizacja: 1 kwietnia 2015r.

Uwagi ogólne; zmiany w świadczeniach pieniężnych

  1. Świadczenia pieniężne dla osób opiekujących się osobą/osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
  2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych lub niepełnosprawnych
  3. Świadczenia rzeczowe dla osób starszych lub niepełnosprawnych

UWAGA! Poniżej omówione zostały m.in. dodatki do emerytury, natomiast informacje dotyczące emerytur, w tym: uprawnienia emerytalne dla osób walczących o wolną Polskę, zmniejszanie oraz zawieszanie świadczeń pracujących emerytów przedstawia dział: Emerytury (ZUS / KRUS)

.

Uwagi ogólne; zmiany w świadczeniach pieniężnych

Aktualizacja: 01.04.2015r.

1. Świadczenia pieniężne dla osób opiekujących się osobą/osobami starszymi lub niepełnosprawnymi

1.1 Zasiłek opiekuńczy (ZUS)

Komu przysługuje: osobie ubezpieczonej (tj. objętej ubezpieczeniem chorobowym – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), która spełnia łącznie poniższe warunki:

UWAGA ! Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko jednej osobie, tej, która wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Okres wypłacania zasiłku: nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym. Zatem w przypadku opiekowania się osobą długotrwale chorą/niepełnosprawną, możliwe jest pobieranie zasiłku opiekuńczego corocznie w wymiarze 14 dni kalendarzowych.

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany przez oddział ZUS.

Zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku: podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres: 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wypłatę zasiłku lub faktycznego zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Oznacza to, że jeśli lekarskie zwolnienie z pracy otrzymaliśmy w kwietniu danego roku i jednocześnie pracujemy już dłużej niż rok, to średnie miesięczne wynagrodzenie (będące podstawą wymiaru zasiłku opiekuńczego) będzie liczone z okresu: marzec br. – marzec ub. roku. Gdybyśmy natomiast pracowali dopiero od połowy czerwca ubiegłego roku, to średnie miesięczne wynagrodzenie będzie liczone z okresu: marzec br. – lipiec ub. roku.

Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego uwzględnia się także składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, i tak:

UWAGA ! W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (tj. wypłaconych) za okres pobierania zasiłku opiekuńczego. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Wymiar zasiłku: zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego nie może być niższa od:

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentu: uzależnione jest od tego, czy osoba starająca się o zasiłek prowadzi działalność gospodarczą, czy jest pracownikiem, a jeżeli jest pracownikiem – czy pracuje w małym czy dużym zakładzie. Zatem:

UWAGA ! Zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć oddziałowi ZUS lub płatnikowi składek – w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Termin wypłaty zasiłku/odmowy decyzji: w terminie 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów, oddział ZUS wypłaca zasiłek lub wydaje decyzję odmowną.

Odwołanie: od decyzji odziału ZUS (o odmowie prawa do zasiłku) przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku następuje: po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r., Nr 31, poz. 267, z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zasiłek opiekuńczy lub
www.zus.pl/Wirtualny doradca

Aktualizacja: 01.04.2015r.

2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych lub niepełnosprawnych

1.2, 2.1. Zasiłek pogrzebowy (ZUS)

Komu przysługuje:

Pełna informacja o zasiłku pogrzebowym

UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w z góry określonej kwocie (patrz: Wysokość zasiłku), która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

UWAGA ! Zasiłek pogrzebowy należy się także za symboliczny pogrzeb (np. pochowanie w urnie rzeczy osobistych zmarłego lub jego kosmyka włosów). Ma on zazwyczaj miejsce wówczas, gdy osoba zginęła w górach, na morzu, w czasie katastrofy lub przeznaczyła swoje ciało (po śmierci) na cele naukowe (wyrok Sądu Najwyższego – sygn. akt I UPZ 5/10).

Przysługuje w razie śmierci:

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany jednorazowo przez oddział ZUS.

Wysokość zasiłku (od 1 marca 2011 roku): 4.000,00 zł.

UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w ww. kwocie, która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zasiłek pogrzebowy lub
www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.2. Dodatek pielęgnacyjny (ZUS)

Komu przysługuje: wyłącznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:

Pełna informacja o dodatku pielęgnacyjnym

UWAGA ! Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym. Także osobie, która pobiera rentę socjalną nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny (art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

UWAGA ! Osoba niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji, która nie ma prawa do emerytury lub renty, może się starać o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego (przyznawanego przez gminę) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.). Patrz: Zasiłek pielęgnacyjny.

Cel dodatku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008 r.; III SA/Kr 460/2008).

Kto wypłaca: dodatek wypłacany miesięcznie przez oddział ZUS razem z emeryturą lub rentą.

UWAGA ! Osoba mająca prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będzie otrzymywać dodatek pielęgnacyjny z ZUS tylko przez okres, na jaki przyznano jej rentę. Oznacza to, że w razie zawieszenia wypłaty renty w całości, ZUS nie wypłaci także dodatku pielęgnacyjnego (uchwała Sądu Najwyższego z 12 października 1999 r.; III ZP 7/99).

Wysokość dodatku (od 1 marca 2015 roku):

UWAGA ! Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn.zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Jeżeli pobierasz dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS), nie masz prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez gminę). Bowiem oba powyższe świadczenia spełniają identyczną funkcję. Jeżeli natomiast nie przysługuje ci dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS), powinieneś postarać się o otrzymywanie z gminy zasiłku pielęgnacyjnego. Niezbędne informacje dotyczące zasiłku pielęgnacyjnym (gmina) znajdziesz poniżej.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.3. Zasiłek pielęgnacyjny (gmina)

Komu przysługuje: osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami, lub z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.:

Pełna informacja o zasiłku pielęgnacyjnym

Komu nie przysługuje:

Cel zasiłku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008 r.; III SA/Kr 460/2008).

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany miesięcznie przez gminę.

Wysokość zasiłku: 153,00 zł (brutto); przysługuje bezterminowo albo do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Składane dokumenty: aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jakie inne dokumenty są jeszcze wymagane – należy dowiedzieć się w urzędzie gminy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) przysługuje jedynie osobie, która nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS).

2.4. Dodatek kombatancki (ZUS)

Komu przysługuje: osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.), m. in.:

Pełna informacja o dodatku kombatanckim

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od 1 marca 2015 roku): 208,17 zł (brutto).

UWAGA ! Wysokość dodatku kombatanckiego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie (wypłacanych przez ZUS) przysługuje tylko jeden dodatek, tj. przysługuje jej kwota 208,17 zł (brutto) miesięcznie.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.5. Dodatek kompensacyjny (ZUS)

Komu przysługuje: osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.), m. in.:

Pełna informacja o dodatku kompensacyjnym

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od 1 marca 2015 roku): 31,23 zł (brutto), czyli 15% dodatku kombatanckiego.

UWAGA ! Wysokość dodatku kompensacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.).

UWAGA ! W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.6. Dodatek za tajne nauczanie (ZUS)

Komu przysługuje:

Pełna informacja o dodatku za tajne nauczanie

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od 1 marca 2015 roku): 208,17 zł (brutto).

UWAGA ! Wysokość dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego (wypłacanych przez ZUS) przysługuje tylko jeden dodatek, tj. przysługuje jej kwota 208,17 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.7. Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników (ZUS)

Komu przysługuje: żołnierzom zatrudnianym w latach 1949-1959; przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz.622 z późn. zm.).

Pełna informacja o świadczeniu pieniężnym dla byłych żołnierzy górników

UWAGA ! Świadczenie to nie przysługuje:

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS:

Wysokość świadczenia: świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc ww. zatrudnienia, maksymalnie za 20 miesięcy.
W zależności od liczby pełnych miesięcy pracy, od 1 marca 2015 roku, świadczenie pieniężne wynosi od 10,43 zł (brutto) do 208,17 zł (brutto), tj.:

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy górników podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Świadczenie przyznawane jest na podstawie zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2001r., Nr 60, poz.622 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy górników ze świadczeniem dla osób deportowanych do pracy przymusowej (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje jedno z tych świadczeń – korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego. Oznacza to, że dodatek do emerytury z ww. powodów może maksymalnie wynieść 208,17 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.8. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (ZUS)

Komu przysługuje: osobom wymienionym w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. z 1996 r., Nr 87, poz.395 z późn. zm.), które jednocześnie:

Pełna informacja o świadczeniu pieniężnym dla osób deportowanych do pracy przymusowej

Od 1 stycznia 2010 r. dla celów nabycia prawa do tego świadczenia (i jego wypłaty) bez znaczenia pozostaje: czy osoba uprawniona mieszka w Polsce, czy poza jej granicami.
Jeżeli osoba uprawniona (emeryt lub rencista) mieszka za granicą, ZUS nie wypłaca jej świadczenia pieniężnego bezpośrednio na rachunek w jej obecnym miejscu zamieszkania, tylko:

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS:

Wysokość świadczenia: świadczenie to przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania ww. pracy, maksymalnie za 20 miesięcy pracy przymusowej. W przypadku deportacji (tj. wywiezienia) do pracy przymusowej wymagany jest okres co najmniej 6-miesięczny.
W zależności od liczby pełnych miesięcy pracy, od 1 marca 2015 roku, świadczenie pieniężne wynosi od 10,43 zł (brutto) do 208,17 zł (brutto), tj.:

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Świadczenie przyznawane jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. z 1996 r., Nr 87, poz.395 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej ze świadczeniem dla byłych żołnierzy górników (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje jedno z tych świadczeń – korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego. Oznacza to, że dodatek do emerytury z ww. powodów może maksymalnie wynieść 208,17 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.9. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych (ZUS)

Komu przysługuje: obywatelom polskim, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce, będącym cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, którzy nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:

Pełna informacja o świadczeniu pieniężnym dla niewidomych ofiar wojen

Świadczenie to przyznawane jest osobom na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz.1824).

UWAGA! Jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia, ma ustaloną niezdolność do samodzielnej egzystencji – przysługuje jej podwyższony (o 50 %) dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS (patrz: dodatek pielęgnacyjny).

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS.

Wysokość świadczenia (od 1 marca 2015 roku): 739,58 zł (brutto).

Świadczenie wypłacane w wysokości renty socjalnej.

UWAGA ! Jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia jednocześnie pobiera emeryturę lub rentę, świadczenie podlega zmniejszeniu o 50%. Oznacza to, że emeryt lub rencista będący jednocześnie cywilną niewidomą ofiarą wojny, dostanie dodatek do emerytury z tego tytułu w kwocie 369,79 zł brutto. W przypadku, gdy wypłata emerytury lub renty jest zawieszona – świadczenie pieniężne wypłacane jest w całości.

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty: zależą od tego, czy osoba uprawniona do ww. świadczenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz.1824).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej równocześnie do świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami wojny i do:

przysługuje tylko jeden z tych dodatków lub jedno z tych świadczeń – wyższy lub wybrany przez zainteresowanego.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.10. Dodatek dla weterana poszkodawanego (ZUS)

Komu przysługuje: osobie, która biorąc udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek:

z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze (tj. emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Pełna informacja o dodatku dla weterana poszkodawanego

Dodatek przyznawany jest: na podstawie art.36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203).

Status weterana poszkodowanego przyznaje, w formie decyzji administracyjnej, m.in.:

Kto wypłaca: świadczenie wypłacane przez oddział ZUS:

Podstawę wymiaru dodatku stanowi najniższa emerytura ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (od 1 marca 2015 roku – 880,45 zł brutto).

Wysokość dodatku: jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i, od 1 marca 2015 roku, wynosi od 88,05 zł (brutto) do 704,36 zł (brutto), tj.:

UWAGA ! Wysokość dodatku dla weterana poszkodawanego podlega podwyższeniu (przy zastosowaniu właściwej, dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej) od miesiąca, w którym podwyższeniu podlega najniższa emerytura, tj. corocznie, od 1 marca danego roku.

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu, u jednej osoby, prawa do emerytury i renty (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje tylko jeden dodatek.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.11. Ryczałt energetyczny (ZUS)

Komu przysługuje:

Pełna informacja o ryczałcie energetycznym

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość ryczałtu (od 1 marca 2015 roku): 165,88 zł (brutto).

Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny stanowi 50% opłat taryfowych za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Obliczony jest na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanym.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Ryczałt przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenia Wojskowej Komisji Uzupełnień.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna:

UWAGA ! W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.12. Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalni całkowicie likwidowanej (ZUS)

Komu przysługuje: na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz.1379 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych (Dz.U. z 2008 r., Nr 118, poz. 753), świadczenie przysługuje:

Pełna informacja o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Kto wypłaca: ekwiwalent wypłacany jednorazowo do 31 marca 2015 roku przez oddział ZUS.

Wysokość ekwiwalentu: wysokość ekwiwalentu pieniężnego stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniami (która nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie) i przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla w asortymencie Orzech II (którą ustala minister gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku i ogłasza w formie obwieszczenia w "Monitorze Polskim").
Średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla (skorygowana o wskaźnik wzrostu cen) wyniosła za 2014 rok – 581,36 zł. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny, na 2015 rok, dla byłych pracowników kopalni nie może być wyższy niż 1.744,08 zł (brutto) rocznie.

Kto występuje z wnioskiem do ZUS:

Termin składania wniosku: do końca I kwartału danego roku. Od 2014 roku ma być wypłacany w danym roku za ten sam rok (tj. bez opóźnień w wypłacie).

Podstawa prawna:

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu, u jednej osoby, prawa do kilku ekwiwalentów (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje tylko jeden ekwiwalent. Podobnie w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób – wszystkim osobom uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny. Jest on wówczas dzielony, w równych częściach, na wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.13. Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób z przedsiębiorstw robót górniczych (ZUS)

Komu przysługuje: na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2007r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstwa robót górniczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz.1031 z późn.zm.), świadczenie przysługuje:

Pełna informacja o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

UWAGA ! Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobie, której roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla zostały zaspokojone przed dniem wejścia w życie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym, tj. przed dniem 29 sierpnia 2007 r. Natomiast w przypadku gdy roszczenia zostały częściowo zaspokojone ekwiwalent przysługuje w części niezaspokojonego roszczenia.

Kto wypłaca: ekwiwalent wypłacany jednorazowo do 31 marca 2015 roku przez oddział ZUS.

Wysokość ekwiwalentu: wysokość ekwiwalentu pieniężnego stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniami (która nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie) i przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla w asortymencie Orzech II (którą ustala minister gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku i ogłasza w formie obwieszczenia w "Monitorze Polskim").
Średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla (skorygowana o wskaźnik wzrostu cen) wyniosła za 2014 rok – 581,36 zł. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny, na 2015 rok, dla byłych pracowników kopalni nie może być wyższy niż 1.744,08 zł (brutto) rocznie.

Kto występuje z wnioskiem do ZUS: osoba uprawniona.

Składane dokumenty:

Termin składania wniosku: do końca I kwartału danego roku. Od 2014 roku ekwiwalent ma być wypłacany w danym roku za ten sam rok (tj. bez opóźnień w wypłacie).

Termin wypłaty ekwiwalentu, gdy:

Podstawa prawna:

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu, u jednej osoby, prawa do kilku ekwiwalentów (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje tylko jeden ekwiwalent. Podobnie w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób – wszystkim osobom uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny. Jest on wówczas dzielony, w równych częściach, na wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.14. Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych (ZUS)

Komu przysługuje: na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2000 r., Nr 84, poz.948 z późn. zm.), przysługuje:

Pełna informacja o ekwiwalencie pieniężnym dla byłych pracowników kolejowych

Kto wypłaca: ekwiwalent wypłacany w danym roku jednorazowo przez oddział ZUS.

Wysokość ekwiwalentu: ekwiwalent pieniężny przysługuje za deputat w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie. Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany (ogłoszoną przez Prezesa GUS, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu w "Monitorze Polskim"), skorygowaną o przewidywany, w ustawie budżetowej, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.
Średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego za 2014 rok wyniosła – 802,37 zł, natomiast prognozowany wskaźnik cen na 2015 rok – 101,5 proc. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny na 2015 rok dla byłych pracowników kolejowych wynosi – 1.465,93 zł (brutto).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2000 r., Nr 84, poz.948 z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

Aktualizacja: 30.03.2015r.

3. Świadczenia rzeczowe dla osób starszych lub niepełnosprawnych

3.1. Inna pomoc dla osób niepełnosprawnych i dla tych, którzy mają poważne kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności lub poruszaniem się:

Aktualizacja: 30.03.2015r.

Drukuj ikona drukarki stronę

© 2011 Agra Seniorzy. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: projektowanie graficzne, tworzenie stron WWW - Rograf