zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3
kontakt Spis treści
ikona czerwonego krzyża

Pomoc Seniorom
(bieda, niedołęstwo, samotność, choroba)

  1. Stowarzyszenia i Fundacje
  2. Sklepy dla ubogich – Warszawa
  3. Pomoc społeczna (ośrodki wsparcia dla Seniorów)
  4. Leczenie sanatoryjne
  5. Jak znaleźć się w krótszej kolejce do lekarza?
  6. Lekarze geriatrzy
  7. Darmowe porady dla Seniorów
  8. Senior zatrudnia pomoc domową

1. Stowarzyszenia i Fundacje

1.1. Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” – Warszawa, Lublin, Poznań

Stowarzyszenie to pomaga samotnym i opuszczonym Seniorom. Podopiecznym może zostać każdy starszy człowiek, nie tylko nie mający rodziny, ale także i taki, który ma bliskich, a mimo to czuje się samotny i wyizolowany. Organizowane są spotkania dla Seniorów, wycieczki, warsztaty. Wolontariusze pomagają w załatwianiu różnych spraw (w urzędzie, u lekarza), mogą także dotrzymać towarzystwa Seniorom (poczytać książkę, porozmawiać, pójść na koncert, do teatru, na kawę, itp.). Wolontariusze nie zajmują się robieniem zakupów, czy gotowaniem (jest to zadanie dla opiekunki społecznej). Nie zajmują się też pielęgnacją seniorów (np. po udarach), gdyż nie mają odpowiednich kwalifikacji (oczywiście mogą pomóc w znalezieniu takiej opieki).

Stowarzyszenie działa w Warszawie, Lublinie i Poznaniu.

Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” założył w 1946 roku we Francji Arnold Marquiset. Celem była pomoc najuboższym. Po II wojnie światowej najbiedniejszymi byli starsi, samotni ludzie. Przez ponad 60 lat stowarzyszenie dynamicznie się rozwijało, także poza granicami Francji, w tym w Polsce.

Więcej informacji można uzyskać ma stronie internetowej stowarzyszenia.

1.2. Fundacja „Jeden Drugiemu” – Warszawa

Fundacja "Jeden Drugiemu" powstała z inicjatywy czterech prywatnych Fundatorów. Celem jej działania jest pomoc, m.in. emerytom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Sposobem na realizację tego celu jest, między innymi prowadzenie sklepów patronackich, gdzie osoby najbardziej potrzebujące mogą nabyć artykuły pierwszej potrzeby za cenę znacznie niższą od rynkowej. W Warszawie, na Woli (ul. Prymasa Tysiąclecia 137) powstał pierwszy taki sklep - z tanimi towarami dla ubogich, którzy są kierowani z opieki społecznej. Sklep cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Kolejny sklep ma powstać na Pradze Północ.

Fundacja "Jeden Drugiemu" zamierza współpracować z Ośrodkami Pomocy Społecznej, przy udziale których będzie dokonywała weryfikacji osób potrzebujących wsparcia zgłaszających się do Fundacji. Obecnie, ze względu na lokalny charakter projektu takim ośrodkiem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w dzielnicy Wola.

Jednym z filarów filozofii Fundacji jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie pozyskanych środków, stąd też funkcjonowanie sklepów oparte będzie głównie na współpracy z wolontariuszami (mogą nimi być także seniorzy).

Fundacja stara się pozyskiwać Partnerów, którzy w ramach odpowiedzialności społecznej regularnie będą ją wspierać finansowo, bądź poprzez dostarczanie produktów.

Więcej informacji można uzyskać ma stronie internetowej Fundacji.

1.3. Fundacja „Emeryt” – Warszawa

Fundację „Emeryt” założyli sami emeryci. Fundacja ma siedzibę w Warszawie przy ul. Ogrodowej 8.

Fundacja powstała dla pobudzenia aktywności Seniorów, ich zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej, jak również występowania w obronie szeroko rozumianego bytu osób starszych. Niesiona jest pomoc społeczna Seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji. Organizowane są spotkania edukacyjne (np. kursy komputerowe, kursy językowe), działa wypożyczalnia wózków inwalidzkich, organizowany jest transport dla osób niepełnosprawnych (przewóz osób starszych na badania lekarskie, zabiegi lecznicze, do senatoriów i szpitali, na wizyty rodzinne i do przyjaciół, do miejsc kultu religijnego i na cmentarze, na zakupy do centrów handlowych). Realizowane są także: profilaktyka zdrowotna Seniorów (gimnastyka relaksacyjna, odczyty, wyjazdy na inhalacje przy tężni w Konstancinie), grupowe wypady do kina, teatru, muzeum, a także grupowe wyjazdy turystyczne.

Więcej informacji można uzyskać ma stronie internetowej Fundacji.

2. Sklepy dla ubogich – Warszawa

W Warszawie, przy ul. Prymasa Tysiąclecia 137 powstał pierwszy sklep z tanimi towarami dla ubogich. W sklepie tym kupować mogą wyłącznie ubogie osoby, mieszkające na Woli, kierowane z Ośrodka Opieki Społecznej na Woli. Sklep cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Kolejny sklep ma powstać na Pradze Północ.

Pomysłodawcą projektu jest Fundacja „Jeden Drugiemu”.

3. Pomoc społeczna (ośrodki wsparcia dla Seniorów)

Pomoc społeczna to jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom (w tym, m.in. Seniorom) w przezwyciężaniu trudnych dla nich sytuacji życiowych, z którymi sobie nie radzą. Jednym z zadań pomocy społecznej jest przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń (np.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy).

W zasięgu zainteresowań polskiego systemu pomocy społecznej znajdują się m.in. takie kwestie społeczne, jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezdomność, niepełnosprawność.

System pomocy społecznej w Polsce obejmuje:

W dalszej części omówione zostały jedynie: ośrodki pomocy społecznej, domy dziennego pobytu oraz domy pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielają pomocy pieniężnej, usługowej i rzeczowej oraz kierują do domów pomocy społecznej. Adresy poszczególnych ośrodków pomocy społecznej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.politykaspoleczna.gov.pl

W domach dziennego pobytu Seniorom zapewnia się stałą, kilkugodzinną opiekę, w tym posiłek. Organizowane są zajęcia (np. ruchowe, artystyczne). Adres najbliższego od miejsca zamieszkania Seniora domu dziennego pobytu, można znaleźć na stronie internetowej Polskich Książek Telefonicznych www.pkt.pl

Domy pomocy społecznej świadczą całodobową opiekę dla osób starszych. Uprawnionymi do prowadzenia tych domów są: jednostki samorządu terytorialnego, kościół katolicki i związki wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia, pozostałe osoby prawne, a także osoby fizyczne. Informacja o poszczególnych domach pomocy społecznej (w tym, warunki przyjęcia) znajduje się na stronie internetowej www.domyopieki.pl . Można ją także znaleźć na stronie internetowej Polskich Książek Telefonicznych www.pkt.pl pod hasłem „domy starców”.

6. Lekarze geriatrzy

Lekarze geriatrzy zajmują się schorzeniami wieku podeszłego (tj. powyżej 65 roku życia). W Polsce obserwuje się brak wystarczającej kadry specjalistów w zakresie geriatrii. Brakuje również miejsc pracy dla geriatrów, co powoduje, że spora ich część nie pracuje w branży.

Listę firm dla „lekarze – geriatrzy” dla danej miejscowości można znaleźć na stronie internetowej Polskich Książek Telefonicznych www.pkt.pl

7. Darmowe porady dla Seniorów

Warszawscy Seniorzy mają swój punkt informacyjno – doradczy mieszczący się w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, przy ul. Wyspiańskiego 6/8.

Eksperci z różnych instytucji, takich jak: ZUS, inspektorat Warszawa Żoliborz, Urząd Skarbowy, Straż Miejska, Ośrodek Sportu i Rekreacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, czy Warszawski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w wyznaczonych dniach udzielają informacji, doradzają oraz wyjaśniają Seniorom zawiłości prawne.

Pomysł darmowej informacji dla Seniorów narodził się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa – Żoliborz.

Punkt otwarty jest we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 16.00.

Aktualizacja tekstu: 06.11.2011r.

8. Senior zatrudnia pomoc domową

Seniorzy dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi mogą pozwolić sobie na zatrudnienie pomocy domowej lub opiekunki. Jak to zrobić legalnie, tj. zgodnie z prawem?

1. Najpierw zawiera się pisemną umowę o pracę

Umowę można zawrzeć na okres próbny (ale nie dłużej niż 3 miesiące), na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony.
Umowa o pracę powinna określać m.in.: strony umowy (czyli dane Seniora i dane zatrudnianej osoby), rodzaj umowy (np. na okres 6 miesięcy), rodzaj wykonywanych prac, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto (tj. łącznie z opłatami ZUS i podatkiem dochodowym) oraz termin rozpoczęcia pracy.

Uwaga! Jeśli zatrudniamy osobę na cały etat musimy jej wypłacić pensję w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (w 2014 roku to 1680 zł brutto). Dlatego, jeśli umówiliśmy się na kwotę miesięczną niższą niż minimalne wynagrodzenie, to warto w umowie zaznaczyć, że np. zatrudniamy osobę na 1/2 etatu.

2. Podpisaną umowę o pracę zgłasza się do oddziału ZUS

właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania i jednocześnie zgłasza siebie jako płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego zatrudnionej osoby (w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy).

Na Seniorze spoczywać bowiem będzie comiesięczny obowiązek odprowadzania składek ZUS (za zatrudniona osobę) oraz składanie deklaracji rozliczeniowej do 15 dnia następnego miesiąca.

Najbezpieczniej dla Seniora będzie poinformowanie się bezpośrednio w ZUS o aktualnych kwotach składek i numerach rachunków ZUS, na które należy przelewać składki. Informacja jest też dostępna na stronie internetowej ZUS.

Uwaga! Nieterminowe opłacanie składek lub ich nie opłacanie powoduje negatywne konsekwencje prawne dla Seniora – może być on ukarany grzywną.

3. Następnie, należy udać się do Urzędu Skarbowego

właściwego dla miejsca zamieszkania Seniora i uregulować formalności związane z opłacaniem podatku dochodowego (za zatrudnioną osobę).

Na Seniorze spoczywać bowiem będzie obliczanie i odprowadzanie do US zaliczek na podatek dochodowy (za zatrudnioną osobę) według progresywnej skali podatkowej – do 20 dnia następnego miesiąca, a po zakończeniu roku złożenie w US: rocznej deklaracji PIT-4R (do końca stycznia roku następnego) oraz informacji PIT-11 (do końca lutego).
PIT-11 należy sporządzić w trzech egzemplarzach (dla siebie, dla zatrudnionej osoby oraz dla US).

Uwaga! Nieprawidłowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy oraz nie złożenie w terminie deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 skutkuje negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla Seniora.

Warto poinformować się w US w jaki sposób obliczać zaliczki na podatek dochodowy, gdyż nie jest to łatwe. Od kwoty wynagrodzenia brutto, czyli kwoty zapisanej w umowie o pracę należy odjąć większość odprowadzonych kwot na ubezpieczenia społeczne, uwzględnić koszty uzyskania przychodów itp.

Uwaga! Jeśli z naszych kalkulacji wynika, że łączna suma wynagrodzeń w roku (po pomniejszeniu o składki ZUS zmniejszające wynagrodzenie brutto) nie przekroczy kwoty wolnej od podatku (w 2014 roku wynosi ona 3.091 zł), to zaliczek na podatek dochodowy można nie odprowadzać.

Opracowano: 17.02.2014r.

Drukuj ikona drukarki stronę

© 2011 Agra Seniorzy. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: projektowanie graficzne, tworzenie stron WWW - Rograf